The Team

Z. John Zhang

Director
Penn Wharton China Center

2016.11 Gary Hua (1)

Gary Hua

Managing Director
Penn Wharton China Center

Betty Yuping He

General Manager
Penn Wharton China Center

Zoe (Zhe) Qiao

Senior Associate Director
Penn Wharton China Center